Vår historia går så långt bak i tiden som 1908 då Halland-Nordvästra Skånes Landstormsförbund bestämde sig för att köpa en del av Kronoflygsandsfältet i Fammarp.

Tanken på en lägerkurs infördes första gången i protokollet den 5 maj 1929 och man bestämde sig för att anordna en sådan. Den 29 november samma år väcktes förslaget om byggandet av en lägerstuga vid Tylesand för att underlätta kursverksamheten. Vid sammanträdet den 16 februari påföljande år framlades en skiss och arbetsbeskrivning på en stuga. Förslaget var så lyckat med undantag för vissa smärre ändringar att man vid sammanträdet beslöt att omedelbart gå i författning om byggandet. I april godkändes ritningarna och anbud infodrades. Redan sommaren 1930 stod stugan färdig att tagas i bruk av den första läger kursen, som tog sin början den 13 juli. Den vackra stugan står fortfarande kvar i vår park  och heter numera Gula Villan.

Namnfrågan vållade på sin tid,närmare bestämt under förbundsmötet 1930, stort huvudbry. Förslagen duggade tädd. Bland annat talades det om "Tylemo", om "Landstormsstugan vid Tylesand" m. fl. Det av byggherren kapten Ehrenborg framförda förslaget "Tylebäck" antogs inte 1930 utan ställdes "saken på framtiden". 1931 års förbundsmöte fastställde dock namnet till "Tylebäck". Annat var ju inte att vänta, då såväl byggherren som förvaltaren redan använde namnet i sina handlingar och sålunda genom en mer eller mindre medveten krigslist lyckades få sin vilja igenom.

Vår kursgård har sedan byggts ut etappvis under årens lopp och byggs fortfarande ut nu för att vi ska kunna erbjuda ett boende i hotell klass istället för i tält som allt började med!

Vi har haft många som har gjort stora insatser för FBU i Halland och det skulle bli många sidor om allt det ideella arbete som har lagts ner i förbundet.  Därför nämns det bara ett fåtal av alla texten nedan.

Disponenten Carl Steen i Getinge. vice ordf. i förbundet m. fl. förtroende uppdrag var en drivande kraft vid uppbyggandet av Tylebäck. Hans namn finns bevarat i Steenvillan på området. Denna kom till efter en ovanligt kall och regnig lägerkurs där Carl tvingades att tillbringa sin tid i tält - en förläggnings form som under regn och kyla inte alls tilltalade honom.

Lantbrukskonsulenten Ragnar Nilsson som var förbundets starka man under många år från 1940 till 1971 var också en kämpe för Tylebäck. Förbundet har hugfäst hans minne genom att kalla platsen framför Lägerstugan för Ragnars plats.

Tylebäck ägs fortfarande idag av den ideella föreningen, nu mer känd som  Försvarutbildarna i Halland.

Här förenas det bästa för möte mellan människor då, nu och i framtid.